Warunki użytkowania

PRZEGLĄD

Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez CHARCLO 2.0 OÜ. W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do CHARCLO 2.0 OÜ oferuje tę witrynę, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne z tej witryny dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków, zasad i uwag określonych tutaj.

Odwiedzając tę witrynę i/lub kupując którykolwiek z naszych produktów, użytkownik angażuje się w naszą „Usługę” i wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych warunków („Warunki”, „Regulamin”, „Warunki”), w tym wszelkich dodatkowych warunków, zasad i polityk, do których odnoszą się i/lub do których prowadzą hiperłącza w niniejszym dokumencie. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich użytkowników tej witryny, w tym między innymi do użytkowników, którzy przeglądają witrynę, są sprzedawcami, klientami, handlowcami i / lub współtwórcami treści.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami sprzedaży i użytkowania przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp lub korzystając z dowolnej części tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na wszystkie warunki niniejszej umowy, nie może uzyskiwać dostępu do witryny ani korzystać z usług oferowanych w witrynie. Jeśli niniejsze Warunki sprzedaży i użytkowania są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków sprzedaży i użytkowania.

Wszystkie nowe funkcje i narzędzia dodane do tego sklepu w późniejszym terminie będą również podlegać niniejszym Ogólnym Warunkom Sprzedaży i Użytkowania. Z najnowszą wersją Ogólnych Warunków Sprzedaży i Użytkowania można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Użytkowania poprzez opublikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest regularne sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany przez Shopify Inc. Dostarczają nam platformę handlu elektronicznego, która pozwala nam sprzedawać nasze produkty i usługi.

ARTYKUŁ 1 – WARUNKI KORZYSTANIA Z NASZEGO SKLEPU INTERNETOWEGO

Akceptując niniejsze Warunki sprzedaży i użytkowania, użytkownik oświadcza, że osiągnął pełnoletniość w swoim kraju, stanie lub prowincji zamieszkania oraz że wyraził zgodę na korzystanie z tej witryny przez osoby niepełnoletnie pozostające na jego utrzymaniu.

Korzystanie z naszych produktów w jakimkolwiek nielegalnym lub niedozwolonym celu jest zabronione, a w trakcie korzystania z Usługi nie wolno naruszać przepisów prawa obowiązujących w jurysdykcji użytkownika (w tym między innymi praw autorskich).

Nie wolno przesyłać żadnych robaków (trojanów), wirusów ani żadnego innego kodu o charakterze destrukcyjnym.

Wszelkie naruszenia lub pogwałcenia niniejszych Warunków będą skutkować natychmiastowym zakończeniem świadczenia Usług.

ARTYKUŁ 2 – WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do Usług dowolnej osobie w dowolnym czasie i z dowolnego powodu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego treści (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w sposób niezaszyfrowany, co wiąże się z (a) transmisją przez różne sieci; oraz (b) zmianami mającymi na celu dostosowanie się do wymagań technicznych dotyczących łączenia sieci lub urządzeń. Informacje o kartach kredytowych są zawsze szyfrowane podczas transmisji przez sieci.

Użytkownik zgadza się nie powielać, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usługi lub korzystania z Usługi, ani żadnego dostępu do Usługi lub kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez naszej uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody.

Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone dla wygody użytkownika i nie ograniczają ani nie wpływają na niniejsze Warunki.

SEKCJA 3 – DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje dostępne na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Zawartość tej witryny jest udostępniana wyłącznie w celach informacyjnych i nie należy na niej polegać jako na jedynym źródle informacji przy podejmowaniu decyzji bez uprzedniego skonsultowania się z bardziej dokładnymi, kompletnymi i aktualnymi źródłami informacji. Jeśli użytkownik zdecyduje się polegać na treściach przedstawionych na tej stronie, robi to na własne ryzyko.

Niniejsza witryna może zawierać pewne wcześniejsze informacje. Takie wcześniejsze informacje, ze względu na swój charakter, nie są aktualne i są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania informacji na naszej stronie. Użytkownik zgadza się, że jego obowiązkiem jest monitorowanie zmian w naszej witrynie.

ARTYKUŁ 4 – ZMIANY USŁUG I CEN

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi i/lub Zamówienia (lub jakiejkolwiek części lub treści Usługi) bez powiadomienia i w dowolnym momencie.

 

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za zmianę ceny, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi i/lub Zamówienia.

Jak stwierdzono w naszej nocie prawnej, nasza witryna jest hostowana w Stanach Zjednoczonych, podobnie jak nasze konto bankowe. W zależności od konta bankowego, bank może naliczyć dodatkowe opłaty za wymianę walut.”

 

ARTYKUŁ 4.1 – ZAPASY I DOSTĘPNOŚĆ

Należy pamiętać, że ze względu na wysoki popyt i codzienną aktualizację systemu możliwe jest, że produkt wskazany jako deficytowy może nie być już dostępny po dodaniu go do koszyka. Dlatego zalecamy wybranie produktu zastępczego.

ARTYKUŁ 5 – PRODUKTY LUB USŁUGI (W STOSOWNYCH PRZYPADKACH)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online na naszej stronie internetowej. Te produkty lub usługi mogą być dostępne w ograniczonych ilościach i mogą być zwracane lub wymieniane wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrotów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej przedstawić kolory i zdjęcia naszych produktów, które pojawiają się w naszym sklepie. Nie możemy zagwarantować, że kolory wyświetlane na ekranie komputera będą dokładne.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług dowolnej osobie w dowolnym obszarze geograficznym lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów i ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty usług lub produktów przedstawione na tej stronie są nieważne tam, gdzie jest to zabronione przez prawo.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych towarów uzyskanych lub zakupionych przez użytkownika spełni jego oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Usłudze zostaną poprawione.

SEKCJA 6 – DOKŁADNOŚĆ ROZLICZEŃ I INFORMACJI O KONCIE

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego przez użytkownika. Możemy, według własnego uznania, zmniejszyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Takie ograniczenia mogą obejmować zamówienia złożone przez lub z tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówienia, które korzystają z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub adresu wysyłki. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia możemy podjąć próbę powiadomienia użytkownika, kontaktując się z nim pod adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które w naszej wyłącznej ocenie mogą wydawać się pochodzić od sprzedawców, odsprzedawców lub dystrybutorów.

Użytkownik zgadza się podać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zamówieniu i koncie dla wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu. Użytkownik zgadza się niezwłocznie aktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail, numery kart kredytowych i daty ważności, abyśmy mogli sfinalizować transakcje i skontaktować się z użytkownikiem w razie potrzeby.

Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce zwrotów.

ARTYKUŁ 7 – NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić użytkownikowi dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie mamy kontroli ani wpływu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”, bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności prawnej wynikającej z lub w związku z korzystaniem z tych opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Jeśli użytkownik korzysta z jakichkolwiek opcjonalnych narzędzi oferowanych w Witrynie, robi to na własne ryzyko i według własnego uznania oraz powinien zapoznać się z warunkami, na jakich takie narzędzia są oferowane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych.

W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i/lub funkcje w naszej witrynie (w tym nowe narzędzia i zasoby). Te nowe funkcje i usługi będą również podlegać niniejszemu Regulaminowi.

ARTYKUŁ 8 – LINKI STRON TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały stron trzecich.

Linki osób trzecich na tej stronie mogą przekierowywać użytkownika do stron internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za sprawdzanie lub ocenę treści lub dokładności takich stron i nie gwarantujemy ani nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, strony internetowe, produkty, usługi lub inne elementy dostępne na lub z takich stron osób trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w związku z zakupem lub korzystaniem z jakichkolwiek towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji przeprowadzanych w związku z takimi stronami internetowymi osób trzecich. Prosimy o uważne zapoznanie się z politykami i praktykami stron trzecich i upewnienie się, że są one zrozumiałe przed zaangażowaniem się w jakąkolwiek transakcję. Skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów tych osób trzecich należy kierować do tych osób trzecich.

ARTYKUŁ 9 – KOMENTARZE, SUGESTIE I INNE PROPOZYCJE UŻYTKOWNIKÓW

Jeśli, na naszą prośbę, użytkownik prześle określone treści (na przykład w celu wzięcia udziału w konkursach) lub jeśli, bez naszej prośby, prześle nam kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub w inny sposób (łącznie „Komentarze”), użytkownik przyznaje nam nieograniczone prawo do edytowania, kopiowania, publikowania, rozpowszechniania, tłumaczenia i wykorzystywania w inny sposób w dowolnych mediach wszelkich przesłanych nam Komentarzy. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani do (1) zachowania poufności jakichkolwiek informacji zwrotnych; (2) wypłacania komukolwiek jakiegokolwiek wynagrodzenia za przekazane informacje zwrotne; lub (3) odpowiadania na jakiekolwiek informacje zwrotne.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które naszym zdaniem, według naszego wyłącznego uznania, są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, obelżywe, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia, lub które naruszają jakąkolwiek własność intelektualną lub niniejszy Regulamin.

Użytkownik zgadza się pisać komentarze, które nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, dóbr osobistych ani innych praw osobistych lub majątkowych. Użytkownik zgadza się również, że jego komentarze nie będą zawierać żadnych niezgodnych z prawem, oszczerczych, zniesławiających, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, podawać się za kogoś, kim nie jest, ani próbować wprowadzać w błąd nas i/lub osoby trzecie co do pochodzenia swoich komentarzy. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystkie publikowane przez siebie komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za komentarze zamieszczane przez użytkownika lub osoby trzecie.

ARTYKUŁ 10 – DANE OSOBOWE

Przekazywanie danych osobowych w naszym sklepie podlega naszej Polityce prywatności. Kliknij tutaj, aby wyświetlić naszą Politykę prywatności.

ARTYKUŁ 11 – BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Od czasu do czasu na naszej stronie lub w Serwisie mogą pojawiać się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki produktów, czasu dostawy i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości, pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Serwisie lub powiązanej witrynie są niedokładne, w dowolnym momencie bez powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia).

Nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania, poprawiania lub wyjaśniania jakichkolwiek informacji w Serwisie lub powiązanej witrynie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Nie należy polegać na żadnej zdefiniowanej dacie aktualizacji lub odświeżenia w Usłudze lub jakiejkolwiek powiązanej witrynie internetowej, aby stwierdzić, że informacje w Usłudze lub jakiejkolwiek powiązanej witrynie internetowej zostały zmienione lub zaktualizowane.

SEKCJA 12 – ZABRONIONE ZASTOSOWANIA

Oprócz zakazów określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Użytkowania, użytkownikowi zabrania się korzystania z Serwisu lub jego zawartości (a) w celach niezgodnych z prawem; (b) w celu nakłaniania osób trzecich do wykonywania lub brania udziału w działaniach niezgodnych z prawem; (c) w celu naruszania jakichkolwiek rozporządzeń regionalnych lub jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad lub regulacji; (d) w celu naruszania lub łamania naszych praw własności intelektualnej lub praw osób trzecich; (e) nękania, znęcania się, obrażania, krzywdzenia, oczerniania, zniesławiania, oczerniania, zastraszania lub dyskryminowania kogokolwiek ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) przesyłania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłania lub przekazywania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może być wykorzystywany w sposób negatywnie wpływający na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej lub niepowiązanej strony internetowej lub Internetu; (h) gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) w celu spamowania, phishingu, porywania, wyłudzania informacji, przeglądania, przeszukiwania lub skanowania sieci (lub innych zasobów); (j) w celach obscenicznych lub niemoralnych; lub (k) w celu zakłócania lub obchodzenia środków bezpieczeństwa naszej Usługi, jakiejkolwiek innej strony internetowej lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej w przypadku naruszenia zakazanych zastosowań.

SEKCJA 13 – WYŁĄCZENIE GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy ani nie oświadczamy, że korzystanie z naszej Usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki uzyskane w wyniku korzystania z Usługi będą dokładne lub wiarygodne.

Użytkownik zgadza się, że od czasu do czasu możemy zaprzestać świadczenia Usługi na czas nieokreślony lub anulować Usługę w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia użytkownika.

Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzysta lub nie może korzystać z Usługi na własne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem Usługi są (o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej) dostarczane na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności” do użytku użytkownika bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej lub jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszania praw.

W żadnym wypadku CHARCLO 2.0 OÜ, nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy i licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi za utracone zyski, utracone przychody, utracone oszczędności, utracone dane, koszty wymiany lub wszelkie podobne szkody, czy to w ramach umowy, czynu niedozwolonego (nawet zaniedbania), w ramach umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, wynikające z korzystania przez użytkownika z jakiejkolwiek usługi lub produktu dostarczanego za pośrednictwem Usługi lub z jakiegokolwiek innego roszczenia związanego w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez użytkownika z Usługi lub jakiegokolwiek produktu, w tym między innymi z jakichkolwiek błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści lub jakichkolwiek strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju poniesionych w wyniku korzystania przez użytkownika z Usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowanej, przesłanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem Usługi, nawet jeśli użytkownik został poinformowany o możliwości wystąpienia takich roszczeń. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

SEKCJA 14 – ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić CHARCLO 2.0 OÜ, naszą spółkę dominującą, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, wniesionymi przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikającymi z naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków użytkowania lub dokumentów, do których się odnoszą, lub naruszenia przez użytkownika jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.

ARTYKUŁ 15 – ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Sprzedaży i Użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie to będzie jednak egzekwowane w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za możliwą do oddzielenia od niniejszych Warunków Sprzedaży i Użytkowania, przy czym takie oddzielenie nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

ARTYKUŁ 16 – WYPOWIEDZENIE

Obowiązki i zobowiązania zaciągnięte przez strony przed datą rozwiązania pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów.

Niniejsze Warunki Sprzedaży i Użytkowania obowiązują do momentu ich wypowiedzenia przez użytkownika lub w inny sposób. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chce już korzystać z naszych Usług lub zaprzestając korzystania z naszej witryny.

Jeśli uznamy, według naszego wyłącznego uznania, że użytkownik nie odniósł sukcesu lub jeśli podejrzewamy, że nie był w stanie przestrzegać warunków niniejszego Regulaminu, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia użytkownika, a użytkownik pozostanie odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy włącznie i/lub możemy odmówić użytkownikowi dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

KLAUZULA 17 – CAŁOŚĆ UMOWY

Niewykonanie lub niewyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Niniejszy Regulamin lub wszelkie inne zasady lub reguły operacyjne opublikowane przez nas na tej stronie lub w związku z Usługą stanowią całość umowy i porozumienia między użytkownikiem a nami i regulują korzystanie z Usługi oraz zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne komunikaty, propozycje i umowy, ustne lub pisemne, między użytkownikiem a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Regulaminu).

Wszelkie niejasności dotyczące interpretacji niniejszych Warunków sprzedaży i użytkowania nie będą interpretowane na niekorzyść strony redagującej.

ARTYKUŁ 18 – PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Użytkowania oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy użytkownikowi Usługi, podlegają prawu obowiązującemu w Paryżu we Francji i zgodnie z nim będą interpretowane.

ARTYKUŁ 19 – ZMIANY WARUNKÓW SPRZEDAŻY I UŻYTKOWANIA

Użytkownik może zapoznać się z najnowszą wersją Ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania w dowolnym momencie na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizowania, modyfikowania lub zastępowania dowolnej części niniejszych Warunków Sprzedaży i Użytkowania poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest regularne odwiedzanie naszej witryny w celu sprawdzania zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej witryny po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach sprzedaży i użytkowania oznacza akceptację tych zmian.

ARTYKUŁ 20 – DANE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Warunków Sprzedaży i Użytkowania należy kierować do nas na adres contact@butik-juliana.pl.

ARTYKUŁ 21 – REKLAMACJE I ZWROTY

1. Paczki oznaczone jako dostarczone, ale nie odebrane: w wielu przypadkach możliwe jest odzyskanie nieprawidłowo dostarczonej przesyłki. Oto zalecenia, których możemy udzielić, aby pomóc w zlokalizowaniu przesyłki:

1. Miej przygotowany numer śledzenia przesyłki.
2. Skontaktuj się z firmą transportową lub operatorem pocztowym odpowiedzialnym za przesyłkę i powiadom ich o zaistniałej sytuacji.

2. Jeśli masz pecha, że przesyłka została dostarczona, ale nie została odebrana, może to być spowodowane następującymi przyczynami:

* Twoja paczka została odebrana przez pomyłkę przez kogoś innego z powodu nieprawidłowego lub nieczytelnego adresu zaznaczonego przez nadawcę* Twój sąsiad lub członek rodziny odebrał paczkę za Ciebie i zapomniał Cię o tym poinformować.
* Czasami nieodebrana paczka może zostać oznaczona jako dostarczona jeszcze przed jej nadejściem.
* Paczka została pozostawiona w pobliżu domu (sklep, kiosk, urząd pocztowy, punkt przekaźnikowy).
* Błąd techniczny w systemie śledzenia firmy transportowej.
* Jeśli wyszukiwanie przez przewoźnika nie przyniosło żadnych rezultatów, przesyłka zostanie uznana za zagubioną. W takim przypadku należy przygotować wniosek o zwrot kosztów za niedostarczoną paczkę. Rozpatrzenie roszczenia może potrwać od 2 do 4 tygodni, w zależności od przewoźnika.

3. Aby uzyskać odszkodowanie od firmy transportowej, należy złożyć formalne roszczenie. Skontaktuj się z działem obsługi klienta dostawcy usług logistycznych. Po przeanalizowaniu sprawy przez firmę kurierską i oszacowaniu wartości utraconej paczki, zostaniesz poinformowany o jej decyzji. Jeśli wynika to z winy przewoźnika, zwrócimy pieniądze za zamówienie. Z drugiej strony, jeśli niepowodzenie dostawy wynika z winy klienta, jak w przypadku błędnego adresu dostawy, klient nie otrzyma zwrotu kosztów

4. Odmowa przyjęcia przesyłki

1. Zwrot kosztów W przypadku odmowy dostawy po wycofaniu zamówienia, koszty zwrotu zostaną poniesione na koszt klienta i automatycznie odliczone od zwrotu kosztów, nawet jeśli zaoferowano początkowe koszty dostawy.zwrot zostanie dokonany po otrzymaniu przedmiotu w magazynach sprzedawcy i sprawdzeniu jego ogólnego stanu.w przypadku odmowy przyjęcia paczki, gdy przewoźnik nie jest w stanie zwrócić nam paczki lub gdy użytkownik nie jest w stanie udowodnić zwrotu paczki: opłata w wysokości 25% ceny produktu zostanie odjęta od kwoty zwrotu. W przypadku odmowy, obowiązkiem użytkownika jest powiadomienie nas o numerze przesyłki zwrotnej, ponieważ nie mamy do niego automatycznego dostępu

2. Zwrot podatku VAT: Opłaty celne i podatek VAT nie podlegają zwrotowi w przypadku wycofania lub odmowy przyjęcia przesyłki

5. Wadliwa lub uszkodzona przesyłka

1. Wada musi dotyczyć produktu, a nie opakowania. Wada musi zagrażać jakości produktu lub jego użytkowanie nie może być uważane za przypadek odstąpienia od umowy.
2. Jeśli ekspertyza potwierdzi wadę produkcyjną, przepisy zezwalają sprzedawcy detalicznemu na priorytetową naprawę lub wymianę produktu, nawet jeśli zażądasz zwrotu pieniędzy. Jeśli sprzedawca nie jest w stanie wykonać jednej z dwóch pierwszych czynności, zwróci pieniądze za zakupiony produkt. Jeśli użytkownik zażąda zwrotu pieniędzy, sprzedawca ma prawo uznać jego żądanie za odstąpienie od umowy, a zwrot nastąpi na koszt klienta.

6. Zastosowanie zniżki, jeśli produkt wykazuje oznaki użytkowania W przypadku odstąpienia od umowy zastrzegamy sobie prawo do obniżenia części zwrotu proporcjonalnie do uszkodzenia

7. Klient ma 45 dni na poinformowanie nas o nieotrzymaniu zamówienia. Jeśli nie złoży reklamacji w tym okresie, zamówienie zostanie uznane za dostarczone.

8. Procedura zmiany adresu w przypadku, gdy klient poinformuje nas o błędnym adresie: Jeśli po złożeniu zamówienia klient zorientuje się, że w adresie dostawy wystąpił błąd, prosimy o poinformowanie nas o tym w ciągu 24 godzin od skompletowania zamówienia. W przypadku nieprzestrzegania tej procedury możemy nie być w stanie zmienić adresu dostawy. Błędny adres dostawy może uniemożliwić dostawę lub spowodować dostawę do innej lokalizacji niż żądana. W takich przypadkach nie ponosimy odpowiedzialności.